Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vincas
Palukaitis
Pedagogas
1877
Skindeliškė, Kazlų Rūdos sav.
1855
Kaunas
1932
Vincas Palukaitis
Svarbūs biografijos faktai

1877 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1877-1888 m. mokytojavo Kapčiamiestyje
1881-1899 m. mokytojavo Vilkaviškyje. Be privalomųjų dalykų, mokė ir lietuvių kalbos. Rūpinosi lietuvių spaudos pristatymu iš Mažosios Lietuvos ir jos persiuntimu knygnešiams ir spaudos platintojams. Draudžiamąją lietuvišką spaudą platino ir pats. Varpininkų suvažiavimų dalyvis.
1893 m. Vilkaviškyje dalyvavo slaptame renginyje mėnraščio „Aušra“ pirmojo numerio išėjimo dešimtmečiui paminėti.
Buvo „Sietyno“ draugijos narys. 1897 m. prasidėjus „Sietyno“ draugijos narių suėmimams žandarai krėtė jo namus, rado du atvirukus su M. Muravjovo karikatūromis. V. Palukaitis buvo suimtas, kalėjo Marijampolėje, bylos jam sudaryti nepavyko, bet neteko mokytojo vietos.
Persikėlęs į Varšuvą dirbo buhalteriu iki 1915 m. Vienas Varšuvos lietuvių savišalpos draugijos organizatorių. Steigė kursus beraščiams, su M. K. Čiurlioniu suorganizavo lietuvių chorą, rašė eiles ir dainas.
Pirmojo pasaulinio karo metais dirbo Komitete nuo karo nukentėjusiems šelpti.
1916-1918 m. gyveno Vilniuje, vėliau Smolenske.
1920 m. grįžęs į Lietuvą dirbo mokytoju, Kauno miesto ir apskrities mokyklų inspektoriumi.

Bibliografija, kiti darbai

Nuo 1894 m. bendradarbiavo lietuvių spaudoje: „Varpo“; „Ūkininko“; „Vienybės Lietuvninkų“ („Wienybė Lietuwninku“) ir kituose žurnaluose bei laikraščiuose (slapyvardžiai: Žmogus, Yla ir kiti). Vertė straipsnius, paskelbė eilėraščių.
1905 m. parašė muziką ir žodžius dainai „Kilkim“.
1909 m. kartu su M. K. Čiurlioniu išleido 23 dainų rinkinį „Vieversėlis“.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 76
2. https://www.vle.lt/straipsnis/vincas-palukaitis
3. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 349
4. https://www.lsim.lt/wp-content/uploads/2020/04/ATMINTIES-SPALV-RETROSPEKTYVA-NUAJAS_2.pdf
5. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis
6. Fotografijos originalas saugomas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje