Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Viktoras
Giedrys
Karininkas
1913
Kybartai, Vilkaviškio r.
1894
Vilnius
1955
Viktoras Giedrys
Svarbūs biografijos faktai

1913 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1913-1916 m. mokytojavo.
1916 m. mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę. Baigė Vilniaus karo mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis ir paskirtas į 3 atskirosios Sibiro brigados 19 Sibiro šaulių pulko 1 kuopą.
1917 m. paskirtas Malojaroslaveco pulko 9 kuopos jaunesniuoju karininku, pakeltas į paporučikius. Dalyvavo kovose su vokiečiais, sužeistas prie Smurgainių.
1918 m. iš Rusijos kariuomenės demobilizuotas.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Seinų komendantūrą komendanto pavaduotoju. Vėliau perkeltas į l atsargos batalioną (vėliau 10 pėstininkų pulkas), suteiktas kapitono laipsnis.
1919-1920 m. dalyvavo Nepriklausomybės karo veiksmuose su Lenkijos kariuomene.
1920 m. paskirtas 10 pėstininkų pulko 2 bataliono vadu.
1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus (I laida), vadovavo 1 batalionui.
1923 m. pakeltas į majorus, perkeltas į 9 pėstininkų pulką.
1924 m. perkeltas į II karo apygardos štabą.
1926 m. perkeltas į Vyriausiojo štabo Operacijų skyrių, pakeltas į pulkininkus leitenantus.
1927 m. paskirtas 4 pėstininkų pulko vadu.
1928 m. pakeltas į pulkininkus.
1930 m. baigė Aukštesniuosius kariuomenės viršininkų kursus.
1932 m. perkeltas į Vytauto Didžiojo karininkų kursus, paskirtas ložinerijos skyriaus inspektoriumi.
1934 m. baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Generalinio štabo skyrių (Prezidento A. Smetonos laida), suteiktos generalinio štabo karininko teisės bei paskirtas I pėstininkų divizijos štabo viršininku.
1935 m. perkeltas į 3 pėstininkų pulką, paskirtas jo vadu.
1939 m. perkeltas į Kariuomenės štabą, paskirtas pėstininkų inspektoriumi, Pakeltas į generalinio štabo brigados generolus.
1940 m. pačiam prašant dėl ligos paleistas į dimisiją.
Iki karo dirbo rusų kalbos mokytoju gimnazijoje.
1955 m. mirė Vilniuje.

Apdovanojimai, įamžinimas

Šv. Stanislovo 3 laipsnio ordinas (1917 m.)
Šv. Anos 4 laipsnio ordinas (1917 m.)
II rūšies Vyties kryžiaus 3 laipsnio ordinas (1927 m.)
DLK Gedimino 3 laipsnio ordinas (1928 m.)
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1928 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928 m.)
Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinas (1930 m.)
Ugniagesių 2 laipsnio kryžiumi „Artimui pagalbon“ (1936 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 71
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, t. 3, p. 180
3. https://www.vle.lt/straipsnis/viktoras-giedrys
4. https://www.epaveldas.lt/preview?id=KRVA_66_8_2315
5. Fotografijų originalai saugomi Adomo Miliausko kolekcijoje