Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Pranas (Pranciškus)
Užupis
Pedagogas, knygnešys
1870
Griškabūdžio parapija, Šakių r.
1850
Pranciškus Užupis
Svarbūs biografijos faktai

Lankė Lukšių (Šakių r.) mokyklą.
1870 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Marijampolėje, iš kurios 1877 m. perkeltas į Kudirkos Naumiestį, kur dirbo dviklasės mokyklos vedėju ir vyresniuoju mokytoju (lietuvių ir lenkų kalbos).
Platino draudžiamą spaudą.
Artimai bendravo su Jonu Basanavičiumi, Vincu Kudirka, Martynu Jankumi.
Prisidėjo prie prof. Eduardo Volterio lietuvių kalbos tyrimų.

Bibliografija, kiti darbai

Rašė straipsnius „Aušrai“ (slapyvardžiai: A. P., Assakaitis Pranys, Aszakaitis, Aszkaitis P., Pr., Aš ir kiti).
Rinko dainas Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Parengė 1867-1889 m. užrašytų dainų rinkinį , kuris saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.
Rankraščiai: Etnografiniai duomenys apie Lietuvą iš Suvalkų gub. Vladislavovo paviete, 1886 m.; Duomenys apie lietuvių kalbą. Žinios apie Vladislavovo pavieto lietuvių šnektų ypatumus, 1887-1888 m.; Apie Suvalkų gub. Vladislavovo pavieto lietuvių vestuvių papročius.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 79
2. Dr. Kazys Grinius. Atsiminimai ir mintys, d. I, Tubingen, 1947, p. 254-255
3. Bronė Kazlauskienė. Pranas Užupis ir jo „Lietuviškos dainos“//Lietuviškos dainos. Surinko Naumiesčio paviete Suvalkų gubernijoje Pranas Užupis. 1886-1887. Parengė Kostas Aleksynas, Jonas Jurevičius, Vilnius, 2006, p. 7
4. Justinas Staugaitis. Mano atsiminimai, Vilnius, 1995, p. 57, 65, 67
5. Vytautas Merkys. Knygnešių laikai. 1864-1904. Vilnius, 1994, p. 253
6. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. 1864-1904, Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 498
7. Vida Girininkienė. Profesorius Eduardas Volteris ir lietuviai 1882-1906 metais. Straipsniai ir publikacijos. Vilnius: Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, 2022, p. 43, 49-70
8. http://tautosakos-rankrastynas.lt/lt/irasas/56429?fbclid=IwAR2KSe2Fnvm5ca9_a-zQAIKnMQyqAD2b7D3UOwzZPnu3rtl2BXPRLLhaEbw
9. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis
10. https://www.epaveldas.lt/preview?id=LLTI_TR_56429
11. Fotografijos originalas saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos archyve