Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Antanas (Juozas)
Užupis
Karininkas
1914
Vidgirių k., Šakių r.
1891
Vilnius
1963
Antanas Užupis
Svarbūs biografijos faktai

Mokėsi Šakių gimnazijoje.
1914 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, paskirtas į Gelgaudiškio pradžios mokyklą.
1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
1916 m. baigė Vilniaus karo mokyklą, evakuotą į Poltavą, paskirtas 149 pėstininkų atsargos pulko Jekaterinburge jaunesniuoju karininku, kovojo Šiaurės fronte.
1917 m. perkeltas į 138 pėstininkų diviziją, su 551 Velikij Ustiugo pulku dalyvavo kovose Rygos-Daugpilio fronte su vokiečiais. Pakeltas į paporučikius. Vėliau perkeltas į 149 atsargos pulką.
1918 m. demobilizuotas. Grįžo į Lietuvą, gyveno tėviškėje, ūkininkavo.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 2 pėstininkų Pulko 2 kuopos jaunesniuoju karininku, vėliau – 7 kuopos jaunesniuoju karininku, vėliau – 2 atskirojo bataliono adjutantu. Suteiktas kapitono laipsnis.
1920 m. perkeltas į Generalinio Kariuomenės štabo Žvalgybos skyrių žvalgų dalies viršininku.
1922 m. baigė 8 klasių gimnazijos programos kursus suaugusiems prie Lietuvos universiteto.
1923 m. paleistas iš kariuomenės eiti aukštąjį mokslą. Mokėsi Miuncheno universiteto Teisės fakulteto Teisės ir finansų skyriuje, grįžęs mokėsi Lietuvos Teisių fakulteto Ekonomijos skyriuje. Vėliau priimtas į karo tarnybą, paskirtas į Generalinio kariuomenės štabo Žvalgybos skyrių. Pakeltas į majorus. Paskirtas Generalinio kariuomenės štabo II (Informacijų) skyriaus I dalies viršininku.
1926 m. paskirtas I (Mobilizacijos) skyriaus organizacijos dalies viršininku.
1927 m. pakeltas į pulkininkus leitenantus.
1930 m. paskirtas ypatingų reikalų karininku prie Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininko.
1931 m. dėl sveikatos paleistas į dimisiją.
1931-1933 m. gydėsi Vokietijoje.
Vėliau gyveno Utenoje, buvo firmos Carl Zeuss ir jos skyrių prekybos atstovu prie Lietuvos kariuomenės.
1940 m., Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, suimtas Utenoje, kalintas Kaune, kilus Vokietijos-SSRS karui išlaisvintas.
1945 m. antrosios sovietinės okupacijos pradžioje suimtas, kalintas Vilniuje. SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 5 metams, išvežtas į lagerį Sevželdorlage, Komijoje.
1950 m. perkeltas į Valstybės saugumo ministerijos invalidų namus Komijoje.
1957 m. grįžo į Lietuvą, gyveno senelių namuose prie Vilniaus.
1963 m. mirė.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 79
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, t. 8, p. 118-119