Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Viktoras
Tamulevičius
Karininkas, pedagogas
1905
Stanaičių k., Kauno r.
1884
Kaunas
1931
Viktoras Tamulevičius
Svarbūs biografijos faktai

1905 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją
Mokytojavo.
1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
1914-1915 m. dirbo Kauno miesto intendantūroje.
1915-1916 m. dirbo Vilniuje.
1917 m. baigė Čiugujevo karo mokyklą Charkovo gubernijoje, suteiktas praporščiko laipsnis.
1917-1918 m. tarnavo 173 batalione Vilniuje.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į atskirojo Vilniaus bataliono (vėliau – 5 pėstininkų pulkas) 3 kuopą, vėliau – bataliono adjutantu. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Dusetų ir Daugpilio, su bermontininkais prie Baisogalos ir Kretingos. Paskirtas raštininkų komandos viršininku.
1919-1920 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais prie Beržininkų, Seinų, Vievio, Utenos.
1920 m. paskirtas nerikiuotės kuopos vadu, suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis. Vėliau ėjo ūkio vedėjo, iždininko, ūkio kuopos vado, ūkio dalies viršininko pareigas.
1923 m. pakeltas į kapitonus.
1927 m. paskirtas raštvedžiu-buhalteriu 5 pėstininkų pulke.
1931 m. mirė Karo ligoninėje Kaune.

Apdovanojimai, įamžinimas

DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas (1929 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 78
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, t. 8, p. 26-27
3. Atestato originalas saugomas Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos muziejaus archyve