Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Zigmas
Talevičius
Karininkas
1914
Darsūniškis, Kaišiadorių r.
1894
Kaunas
1956
Zigmas Talevičius
Svarbūs biografijos faktai

1914 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo 54 Minsko pėstininkų pulke, 58 ir 87 pėstininkų atsargos pulkuose.
1917 m. baigė Odesos karo mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis.
1918 m. savanoriu įstojo į 1 pėstininkų pulką. Paskirtas 2 kuopos jaunesniuoju karininku.
1919 m. paskirtas 1 kuopos vadu. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais. Vėliau perkeltas į 3 batalioną, paskirtas 4 kuopos vadu. Perkeltas į Karo mokyklą, paskirtas inžinerijos skyriaus lektoriumi ir 2 kuopos vyresniuoju instruktoriumi. Suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis.
1920 m. paskirtas administracijos ir teisės lektoriumi.
1921 m. pakeltas į kapitonus.
1922 m. priimtas į Lietuvos universiteto Teisių fakultetą.
1923 m. baigė Aukštuosius karininkų DLK Vytauto kursus (III laida).
1925 m. pakeltas į majorus.
1928 m. paskirtas Karo kalėjimo viršininku, pakeltas į pulkininkus leitenantus.
1934 m. paskirtas Šarvuočių rinktinės vadu,.
1935 m. paskirtas Kauno miesto komendantu, pagal Lietuvos šaulių sąjungos įstatymą kartu buvo ir Lietuvos šaulių sąjungos I Kauno rinktinės vadas.
1936 m. pakeltas į pulkininkus.
1937 m. susirgo ir išvyko į užsienį gydytis.
1938 m. paskirtas Kariuomenės štabo ypatingų reikalų karininku.
1940 m., Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę, iš kariuomenės buvo atleistas.
1940-1941 m. dirbo vedėju vaikų namuose Kaune.
Vokiečių okupacijos metais įsitraukė į Lietuvių aktyvistų fronto veiklą, buvo jo vadovybės Kaune narys.
1941 rugsėjo 15 d. kartu su kitais Lietuvių aktyvistų fronto atstovais pasirašė memorandumą A. Hitleriui.
1941-1942 m. dirbo tresto ,,Valgis“ Kauno skyriaus direktoriumi.
1942-1944 m. dirbo direktoriaus pavaduotoju degtinės gamykloje Kaune.
Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje įsitraukė į pasipriešinimo okupacijai kovą, buvo pogrindinės organizacijos Kaune narys.
1944 m. suimtas, kalintas Kaune, vėliau – Vilniuje.
1945 m. byla buvo nutraukta, paleistas.
1948 m. su šeima ištremtas į Širokaja Padę, Usolės rajoną Irkutsko srityje.
1950 m. suimtas tremtyje, išvežtas į kalėjimą Irkutske.
1951 m. Irkutsko srities teismo nuteistas 10 metų lagerio.
1956 m. paleistas, grįžo į Lietuvą ir Kauno geležinkelio stotyje mirė.

Apdovanojimai, įamžinimas

II rūšies Vyties kryžiaus 3 laipsnio ordinas (1927 m.)
Vytauto Didžiojo 4 laipsnio ordinas (1930 m.)
DLK Gedimino 3 laipsnio ordinas (1936 m.)
Šaulių žvaigždės ordinas (1937 m.)
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1928 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 78
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, t. 8, p. 13-14
3. https://www.vle.lt/straipsnis/zigmas-talevicius