Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Jonas
Statkevičius
Karininkas, pedagogas
1909
Balbieriškis, Prienų r.
1890
Raseiniai
1928
Jonas Statkevičius
Svarbūs biografijos faktai

1909 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Gudinės pradžios mokykloje (Marijampolės r.)
1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo eiliniu kariniame dalinyje Vilniuje.
1916 m. baigė Odesos 2 karo mokyklą ir buvo paskirtas 7 Sibiro atskirojo šaulių pulko jaunesniuoju karininku. Vėliau su 500 Ingulo pėstininkų pulko 5 baterija išsiųstas į frontą.
1916 m. paskirtas kuopos vado padėjėju.
1917 m. tapo kuopos vadu. Tais pačiais metais baigė divizijos grenadierių mokyklą, paskirtas 500 Ingulo pėstininkų pulko 1 bataliono vadu. Dalyvavo kautynėse su vokiečiais Volynės gubernijoje. Pakeltas į paporučikius, vėliau – į poručikus, dar vėliau – į štabo kapitonus.
1918 m. buvo demobilizuotas.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 2 pėstininkų Pulko 3 kuopos jaunesniuoju karininku, grenadierių komandos viršininku, vėliau – 12 kuopos vadu. 2 pėstininkų pulko 12 kuopą atskyrus ir pavadinus 2 atsargos batalionu, vadovavo šiam batalionui. Suteiktas majoro laipsnis.
1920 m. su 45 kareiviais komandiruotas į tankų kursus Rygoje, tapo kursų komandos viršininku. Paskirtas Raseinių apskrities komendantu. Vėliau perkeltas į 12 pėstininkų pulką, paskirtas pulko vado padėjėju.
1923 m. paskirtas Raseinių mobilizacijos rajono viršininku (1927 m. Raseinių mobilizacijos rajoną performavus į Raseinių karo sritį, o vėliau karo sritis pavadinus komendantūromis, paliktas komendantu).
1925 m. pakeltas į pulkininkus leitenantus.
1926 m. baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių (VI laida).
1928 m. mirė, palaidotas Raseinių kapinėse.

Apdovanojimai, įamžinimas

DLK Gedimino 3 laipsnio ordinas (1928 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
Šv. Stanislavo 3 laipsnio ordinas su kardais ir kaspinu (iki 1918 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 77
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, t. 7, p. 177-178
3. Pirmasis Lietuvos kariuomenės karo komendantų suvažiavimas (1921 m. rugsėjo 20-24 d.)