Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Stasys
Matjošaitis-Esmaitis
Pedagogas, žurnalistas, rašytojas
1897
Padrečiai, Prienų r.
1877
Kaunas
1949
Stasys Matijošaitis
Svarbūs biografijos faktai

Mokėsi Veiverių pradžios mokykloje, 1897 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Mozūruose.
1905 m. mokytojavo Žemaitkiemyje.
1906-1908 m. mokytojavo Šančiuose.
1908 m. dirbo „Vilniaus žiniose“.
1909-1914 m. dirbo mokytoju Rygos „Pašalpos“ draugijos mokykloje.
1914 m. mokytojavo Šypuliuose.
1910 m. padėjo redaguoti laikraštį „Rygos garsas“, rašė į leidinius „Rygos naujienos“ ir „Lietuvos ūkininkas“.
1914 m. mobilizuotas į rusų kariuomenę, vėliau dirbo tremtinių komitetuose Voroneže, Petrapilyje.
Grįžęs į Lietuvą 1918 m. dirbo Lietuvos socialdemokratų partijos laikraščio „Darbo balsas“ redakcijoje. Organizavo I Lietuvos mokytojų suvažiavimą.
1918 m. dirbo Lietuvos švietimo ministerijoje, 1919 m. Vilniuje – bolševikų švietimo komisariate, bolševikams pabėgus – Vilniaus pradžios mokyklų inspektoriumi.
1920 m. dirbo Juozo Tumo-Vaižganto „Nepriklausomoje Lietuvoje“, „Vilniaus aide“, redagavo „Vyrų žygius“.
1920-1923 m. mokytojavo lietuviškoje mergaičių gimnazijoje ir Vytauto Didžiojo gimnazijoje.
1922 m. „Kultūros“ draugijos steigėjas.
1924 m. išrinktas Lietuvių mokslo draugijos valdybos nariu.
1925 m. išrinktas Vilniaus lietuvių klubo valdybos nariu.
1926 m. organizavo lietuvių ūkininkų suvažiavimą Vilniuje.
1927-1929 m. bendradarbiavo leidinyje „Vilniaus šviesa“.
1933 m. lenkų ištremtas iš Vilniaus, gyveno Kaune.
1945-1947 m. Pedagoginės literatūros leidyklos redaktorius.
Vadovėlio „Sakalėlis“, kuriuo 1917-1944 m. naudojosi pradžios mokyklų moksleiviai, autorius.

Bibliografija, kiti darbai

Parašė leidinius: „Sakalėlis“ 1918-1942 m. (8 dalys); „Veidrodėlis, piešimo mokymo pagrindai“ 1921 m.; „Pedagogikos istorija“ 1930 m.; „Lietuvos istorijėlė“ 1931 m.
Redagavo laikraštį „Rygos garsas“, tvarkė kronikos skyrių, rašė į leidinius „Rygos naujienos“ ir „Lietuvos ūkininkas“.
Dirbo: „Vilniaus žiniose“; „Nepriklausomoje Lietuvoje“; „Vilniaus aide“.
Redagavo „Vyrų žygius“, bendradarbiavo leidinyje „Vilniaus šviesa“.
Išvertė gamtos ir istorijos vadovėlių, parašė vaizdelių, pjesių.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 74
2. Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997, p. 315
3. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 178
4. https://www.lsim.lt/wp-content/uploads/2020/04/ATMINTIES-SPALV-RETROSPEKTYVA-NUAJAS_2.pdf
5. Fotografijos originalas saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyve