Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vladas
Sidzikauskas
Karininkas, pedagogas
1915
Šiaudinės k., Šakių r.
1895
Kiduliai, Šakių r.
1974
Vladas Sidzikauskas
Svarbūs biografijos faktai

1915 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1915 m. mokytojavo Vilniuje.
1916-1919 m. ūkininkavo tėviškėje.
1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Baigė Karo mokyklą (I laida), suteiktas karužo (vėliau pakeistas į leitenanto) laipsnis ir paskirtas 1 artilerijos pulko 3 baterijos jaunesniuoju karininku. Tais pačiais metais dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais bei su bermontininkais.
1920 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.
1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus (I laida), paskirtas 3 baterijos vyresniuoju karininku. Vėliau paskirtas eiti 3 artilerijos pulko 1 sunkiosios artilerijos baterijos vado pareigas.
1923 m. pakeltas į vyresniuosius leitenantus.
1925 pakeltas į kapitonus.
1928 m. paskirtas 3 artilerijos grupės vadu.
1929 m. baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Artilerijos skyrių (II laida). Paskirtas 3 artilerijos pulko vado padėjėju, buvo pulko švietimo vadovas. Pakeltas į majorus.
1931 m. baigė Aukštesniųjų karininkų kursus.
1932 m. pakeltas į pulkininkus leitenantus.
1939 m. paskirtas 4 artilerijos pulko Šiauliuose vadu. Pakeltas į pulkininkus.
1940 m., Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, paskirtas 1 artilerijos pulko Panevėžyje vadu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, paskirtas Raudonosios armijos 29 šaulių teritorinio korpuso 615 artilerijos pulko Vilniuje vadu.
1941 m. išsiųstas tobulintis į Dzeržinskio artilerijos akademiją Maskvoje, vėliau išvyko į karinį poligoną Gorochovecke, Ivanovo srityje.
1941 m. suimtas, išvežtas į Gorkio kalėjimą, iš jo į lagerį Krasnojarske, vėliau į lagerį Lamoje, Norillage, Krasnojarsko krašte.
1942 m. SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų.
1944 m. šeima pasitraukė į Vakarus.
1944 m. perkeltas į lagerį Potmoje, Zubovo Polianos rajone, Mordovijoje.
1951 m. buvo tremtyje Igarkoje, Krasnojarsko krašte.
1956 m. paleistas, grįžo į Lietuvą, gyveno Kiduliuose.
1974 m. mirė, palaidotas Kidulių kapinėse.

Apdovanojimai, įamžinimas

Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinas (1930 m.)
DLK Gedimino 3 laipsnio ordinas (1939 m.)
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1928 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medalis (1929 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 77
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, t. 7, p. 68
3. https://www.vle.lt/straipsnis/vladas-sidzikauskas
4. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis