Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vaclovas
Sidzikauskas
Teisininkas, diplomatas
1911
Šiaudinė, Šakių r.
1893
Niujorkast, JAV
1973
Vaclovas Sidzikauskas
Svarbūs biografijos faktai

1911 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1916 m. Maskvos universitete, vėliau Berno universitete studijavo teisę.
Nuo 1917 m. Santaros, vėliau Lietuvos ūkininkų partijos centro komiteto narys.
1918-1919 m. Teisingumo ministerijos reikalų vedėjas, Baudžiamosios teisės ir administravimo departamento direktorius.
1919-1922 m. Lietuvos misijos Šveicarijoje I sekretorius, einantis atstovo pareigas, atstovas.
1922-1931 m. atstovas, įgaliotasis ministras Vokietijoje, nuo 1925 m. dar ir Austrijoje, Šveicarijoje.
1931-1934 m. įgaliotasis ministras Didžiojoje Britanijoje.
1920-1934 m. (su pertraukomis) dar Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos, 1931-1932 m. Nuolatiniame tarptautiniame teisingumo tribunole Hagoje.
1935 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą.
1936-1940 m. dėstė Prekybos institute, buvo Lietuvos „Shell“ bendrovės direktorius.
1937-1939 m. Lietuvos Vakarų sąjungos pirmininkas.
1940 m. SSRS okupavus Lietuvą slapstėsi.
1941 m. pradžioje nelegaliai pasitraukė į Vokietiją. Už Klaipėdos bylos gynimą tribunole Hagoje (1932 m.) ir vadovavimą Lietuvos Vakarų sąjungai gestapo suimtas, apie 2 metus kalintas Soldau ir Osvencimo koncentracijos stovyklose, vėliau gyveno Berlyne prižiūrimas policijos.
1944-1947 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto užsienio delegatūros pirmininkas.
1945-1947 m. komiteto politinės komisijos vadovas, nuo 1947 m. Vykdomosios tarybos pirmininkas.
Nuo 1950 m. gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose.
1952-1973 m. Lietuvos laisvės komiteto pirmininkas.
Nuo 1954 m. Lietuvos delegacijos atstovas Pavergtųjų Europos tautų asamblėjoje, 1960-1961 m. Asamblėjos vadovas.
1964-1966 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas.

Bibliografija, kiti darbai

Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose „Teisininkų žinios“, „Naujoji Romuva“, „Lietuvos ūkis“.
Parašė: „Klaipėdos krašto ūkis seniau ir dabar“ (1935 m.), prisiminimų knygą „Lietuvos diplomatijos paraštėje“ (1994 m.).

Apdovanojimai, įamžinimas

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2 laipsnio ordinas (1928 m.)
Vytauto Didžiojo 2 laipsnio ordinas (1931 m.)
Vengrijos Nuopelnų 1 laipsnio ordinas (1931 m.)
Austrijos Nuopelnų 1 laipsnio ordinas su aukso žvaigžde (1935 m.)

Šaltiniai, publikacijos