Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Romanas
Bukevičius
Karininkas, pedagogas
1909
Gražiškiai, Vilkaviškio r.
1890
Norilskas, Rusijos federacija
1941
Romanas Bukevičius
Svarbūs biografijos faktai

1909 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją (besimokydamas dalyvavo Veiverių mokytojų seminarijos mokinių streike, kur buvo reikalaujama visus dalykus dėstyti lietuviškai. Už tai 1906 m. sėdėjo Marijampolės kalėjime).
Mokytojavo Naujamiesčio (Panevėžio aps.) ir Bileišių (Zarasų aps.) pradžios mokyklose.
I pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje.
1916 m. baigė Aleksejaus karo mokyklą Maskvoje.
1917 m. baigė kulkosvaidininkų kursus prie X armijos štabo.
1917 m. Tambove suorganizavo Lietuvių karių sąjungą.
1920 m. grįžo Lietuvą ir buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Tiekimo viršininko valdybą II rūšies ypatingų reikalų karininku, 1921 m. – I rūšies ypatingų reikalų karininku.
1921 m. paskirtas Vilkaviškio aps. komendanto padėjėju ir komendantūros komandos viršininku.
1921 m. nustatytas vyr. leitenanto laipsnis, o 1922 m. suteiktas kapitono laipsnis.
1923 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus (III laida) bei paskirtas Karo mokyklos I kuopos būrio vadu.
1924 m. perkeltas į KAM ūkio ir finansų valdybą, paskirtas buhalteriu.
1925 m. suteiktas majoro laipsnis.
1926 m. paskirtas Tiekimo valdybos Sąmatų dalies buhalteriu, vėliau – sąmatų ir šalies resursų referentu. 1929 m. baigė VDU Teisių fakulteto Teisių skyrių.
1929 m. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.
1936 m. paskirtas Tiekimo valdybos Sąmatų dalies vedėju ir šias pareigas ėjo iki Lietuvos okupacijos.
1940 m. paskirtas į Raudonosios armijos 29 šaulių teritorinio korpuso štabą finansų skyriaus viršininku.
1941 m. suimtas, išvežtas į Norilską.
1941 m. žuvo lageryje.

Bibliografija, kiti darbai

Spaudoje dalyvavo nuo 1906 m., įvairiais slapyvardžiais bendradarbiaudamas „Vilniaus žiniose“, „Lietuvos Ūkininke“, „Lietuvos žiniose“, Nepriklausomojoje Lietuvoje“, „Karyje“, „Mūsų Žinyne“, „Karde“ ir kitur.

Apdovanojimai, įamžinimas

DLK Gedimino 3 laipsnio ordinas (1933 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
Šaulių žvaigždė.
Ugniagesių 3 laipsnio garbės ženklas „Artimui pagalbon“.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002, t. 2, p. 228
3. https://www.limis.lt/personalities/239450743
4. Fotografijų originalai saugomi Adomo Miliausko kolekcijoje ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos muziejuje