Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Kazys
Ramanauskas
Karininkas, pedagogas
1913
Pagelumbiškio k., Marijampolės r.
1894
Lapai, Lenkija
1920
Kazys Ramanauskas
Svarbūs biografijos faktai

Baigė Kalvarijos dviklasę mokyklą.
1913 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Kalvarijos dviklasėje mokykloje.
Prasidėjus I pasauliniam karui mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
1916 m. baigė Vilniaus karo mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis. Tarnavo kuopos vadu 9 Sibiro pulke. Dalyvavo karo kovose Šiaurės fronte. Vėliau pakeltas į paporučikius, po to – poručikus.
1917 m. pakeltas į štabskapitonus.
Paleistas iš kariuomenės dirbo lietuvių tremtinių komitete Poltavoje.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 2 pėstininkų pulko 6 kuopos, vėliau 4 kuopos vadu. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais, pasižymėjo prie Gudų ir Rautenzės, vėliau su bermontininkais, užimant Radviliškių dvarą. Suteiktas majoro laipsnis.
1920 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais, vadovavo junginiui, susidedančiam iš 2 pėstininkų pulko 2 bataliono, 5 pėstininkų pulko 2 bataliono ir artilerijos būrio, užimant Gibus ir Seinus, pateko į lenkų nelaisvę ir Lapuose netoli Baltstogės lenkų sušaudytas. Palaidotas Sasnavoje.

Apdovanojimai, įamžinimas

1 laipsnio Vyties kryžius (1919 m.)
Šv. Anos 4 laipsnio ordinas (iki 1918 m.)
Šv. Stanislavo 3 laipsnio ordinas (iki 1918 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 76
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, t. 6, p. 219-220
3. Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas KPD-RM-1263