Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Jonas
Puikūnas (Pupkys, Pupkis)
Karininkas, teisininkas, publicistas
1913
Rogupių k., Šakių r.
1893
Fallbruke’as, JAV
1988
Jonas Puikūnas-Pupkys (Pupkis)
Svarbūs biografijos faktai

1913 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1913 m. Mokytojavo Kybartų pradžios mokykloje.
Prasidėjus I pasauliniam karui pasitraukė į Rusiją. 1914 m. mokytojavo Poltavos gubernijoje, 1915 m. – Maskvos lietuvių pabėgėlių mokykloje. Mokėsi Šeniavskio liaudies universitete.
1916 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
1917 m. baigė Kijevo karo mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis, dalyvavo I pasaulinio karo kovose Pietvakarių fronte Galicijoje. Buvo vienas iš atskirojo lietuvių bataliono Galicijoje, vėliau persikėlusio į Vitebską, steigėjų. Dalyvavo pirmajame lietuvių karių suvažiavime Petrograde, išrinktas mandatų komisijos nariu.
1918 m. grįžo į Lietuvą.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į inžinerijos kuopą pionierių puskuopės vadu. Vėliau perkeltas į autokomandą jaunesniuoju karininku. Suteiktas inžinerijos vyresniojo leitenanto laipsnis, paskirtas į Autobatalioną.
1920 m. paskirtas nerikiuotės komandos vadu, vėliau – autotransporto kuopos vadu.
1921 m. paskirtas sanitarijos autotransporto kuopos vadu.
1922 m. paskirtas atsargos sandėlio prižiūrėtoju. Išlaikė egzaminus Brandos egzaminų komisijoje prie Švietimo ministerijos Aukštųjų kursų. Priimtas į Lietuvos universiteto Sociologijos fakulteto Teisių skyrių. Paleistas į atsargą studijuoti aukštojo mokslo.
1922-1923 m. dirbo Žemes ūkio ministerijoje valstybinių namų viršininku.
1923-1924 m. dirbo Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Centrinio statistikos biuro instruktoriumi.
1928 m. įstojo į Lietuvos Šaulių sąjungą. Baigė Lietuvos universiteto Teisių fakultetą įgydamas teisininko kvalifikaciją.
Nuo 1928 m. – taikos teisėjas Kaune, Širvintose.
1930 m. priimtas į karo tarnybą, paskirtas Pionierių bataliono jaunesniuoju karininku.
1931 m. paskirtas Technikos dalies raštvedžiu. Vėliau perkeltas į Karo butų skyrių kuro priėmėju.
1932 m. pakeltas į kapitonus.
1935 m. baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Administracijos skyrių (II laida). Paskirtas Karo aviacijos tiekimo skyriaus buhalteriu.
1936 m. pakeltas į majorus ir pačiam prašant paleistas į administracijos karininkų atsargą.
Dirbo Kaune 1 ir 2 nuovadų taikos teisėju, vėliau taikos teisėju Širvintose.
1937 m. pradėjo dirbti advokatu.
1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, gyveno Augsburgo lietuvių pabėgėlių stovykloje.
1949 m. emigravo į JAV.
1988 m. mirė Fallbruke, Kalifornijos valstijoje. Palaidotas Culver City kapinėse Los Andžele.

Bibliografija, kiti darbai

Vaikystėje padėjo tėvams knygnešiams platinti lietuvišką spaudą.
Bendradarbiavo laikraščiuose „Šaltinis“, „Lietuvių balsas“, žurnaluose „Ateitis“, „Trimitas“, „Karys“, „Mūsų žinynas“.
Jono Mingirdo slapyvardžiu išleido 4600 patarlių ir priežodžių rinkinį „Smulkioji tautosaka“ (1958 m.).
Aktyviai dalyvavo JAV lietuvių visuomeninėje veikloje, J. Daumanto Šaulių kuopos, LKVS „Ramovė“, Teisininkų draugijos narys.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 76
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, t. 6, p. 175
3. https://www.vle.lt/straipsnis/jonas-puikunas
4. Literatūrinis Šakių kraštas. Šakiai: V3 studija, 2022, p. 193-194
5. https://www.plienosparnai.lt/page.php?1014