Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Andrius
Pridotkas
Karininkas
1916
Būdviečių k., Vilkaviškio r.
1897
Melburnas, Australija
1972
Andrius Pridotkas
Svarbūs biografijos faktai

1916 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
I pasaulinio karo metu mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
1917 m. baigė Orenburgo praporščikų mokyklą.
1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Kauno miesto komendantūrą 2 kuopos jauesniuoju. karininku, vėliau kuopos vadu. Vėliau perkeltas į Kauno batalioną (nuo 1919 10 01 7 pėstininkų pulkas). Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bermontininkais, mūšyje prie Varnėnų k. sužeistas. Suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis.
1920 m. perkeltas į Belaisvių stovyklų valdybą, ėjo 1, po to 4 stovyklos komendanto pareigas. Vėliau perkeltas į 12 pėstininkų pulką, paskirtas kulkosvaidžių kuopos vadu.
1921 m. perkeltas instruktoriumi į Lietuvos šaulių sąjungos štabą.
1922 m. pakeltas į kapitonus. Perkeltas į Generalinį kariuomenės štabą, ėjo Rikiuotės skyriaus žinių dalies, vėliau bendrosios dalies vedėjo pareigas.
1924 m. priimtas į Lietuvos universiteto Teisių fakulteto Teisių skyrių.
1926 m. pakeltas į majorus. Paskirtas Tiekimų valdybos buhalteriu.
1929 m. pakeltas į pulkininkus leitenantus, paskirtas ypatingą reikalų karininku.
1930 m. paskirtas Tiekimo valdybos kanceliarijos viršininku.
1940 m., Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuva ir likviduojant Lietuvos kariuomenę, paskirtas Raudonosios armijos 29 šaulių teritorinio korpuso 184 šaulių divizijos užnugario tarnybos viršininku.
Kilus Vokietijos-SSRS karui iš Raudonosios armijos pasitraukė.
1941 m. tarnavo lietuvių karių Vilniaus įgulos 2 apsaugos pulke.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į Australiją.
1972 m. mirė, palaidotas Melburne.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas (1929 m.)
Šaulių žvaigždės ordinas (1931 m.)
Ugniagesių ,,Artimui pagalbon“ 2 laipsnio kryžius (1938 m)
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1940 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 76
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, t. 6, p. 167-168