Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Juozas
Maurukas
Karininkas, pedagogas, politikas
1917
Trakiškių k., Kalvarijos r.
1896
Marijampolė
1958
Juozas Maurukas
Svarbūs biografijos faktai

1917 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, evakuotą į Achtyrką Rusijoje.
1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Baigė Karo mokyklą (I laida), suteiktas karužo laipsnis, paskirtas Kauno bataliono 2 kuopos jaunesniuoju karininku. Pagal Lietuvos kariuomenės laipsnių įstatymą karužo laipsnis pakeistas į leitenanto. Vėliau, Kauno batalioną performavus į 7 pėstininkų pulką, pastarajame tarnavo mokomosios kuopos jaunesniuoju karininku.
1920 m. paskirtas pulko teismo raštvedžiu, vėliau pulko teismo kandidatu, vykdė pulko adjutanto pareigas.
1919-1920 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais.
1923 m. pakeltas į vyr. leitenantus ir paskirtas raitųjų žvalgų komandos viršininku. Vėliau perkeltas dirbti į VRM, paskirtas Seinų apskrities pasienio policijos 7 rajono viršininku.
1925 m. pačiam prašant atleistas.
1925-1927 m. – Lazdijų mokytojų kursų dėstytojas, vėliau Seinų „Žiburio“ gimnazijos, Lazdijų gimnazijos mokytojas. 1929 m. paskirtas Marijampolės apskrities pradinių mokyklų inspektoriumi.
1931 m. išrinktas Marijampolės miesto burmistru.
1930-1938 m. Lietuvos šaulių sąjungos XIV Marijampolės rinktinės valdybos sekretorius ir pirmininkas.
1936-1940 m. Lietuvos IV Seimo narys.
1940 m., Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, atleistas. Vėliau NKVD suimtas, kalintas Marijampolės kalėjime.
1941 m. šeima ištremta į Altajaus kraštą. Kilus Vokietijos-SSRS karui išlaisvintas.
Gyveno Marijampolėje, dirbo bendrovėje „Žagre“.
1944 m. vėl suimtas, kalintas Vilkaviškyje.
1946 m. SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 5 metams, išvežtas į lagerį Velske, Archangelsko srityje. 1950 m. perkeltas į Krasnojarsko kraštą.
1954 m. grįžo į Lietuvą.
1958 m. mirė Marijampolėje, palaidotas senosiose miesto kapinėse.

Apdovanojimai, įamžinimas

Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinas (1931 m.)
Šaulių žvaigždės ordinas (1934 m.)
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1929 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
Ugniagesių „Artimui pagalbon“ 3 laipsnio kryžius (1934 m.)
Atminimo lenta (grupinė) ant pastato, esančio Kęstučio g. 1, Marijampolėje.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 74
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, t. 5, p. 195-196
3. https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35547&p_k=1&p_t=158785