Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Liudvikas
Butkevičius
Karininkas, pedagogas
1902
Vištytis, Vilkaviškio r.
1881
Kaunas
1963
Liudvikas Butkevičius
Svarbūs biografijos faktai

1902 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1904 m. už dalyvavimą Mokytojų sąjungoje ir reikalavimą leisti steigti tautines mokyklas atimtos mokytojo teisės ir nubaustas trims mėnesiams kalėjimo.
1907 m. grąžinus mokytojo teises mokytojavo Žeimiuose.
1914 m. mobilizuotas į Rusijos armiją, paskirtas į Kauno tvirtovę.
1916 m. baigė Vilniaus pėstininkų karo mokyklą Poltavoje, paskirtas į Kovelio sunkiosios artilerijos brigadą.
1918 m. grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Gelvonų valsčiaus pirmininku, suorganizavo miliciją ir apsaugos būrį, vėliau įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, paskirtas organizuojamo 1 pėstininkų pulko ūkio viršininku.
1919 m. nustatytas kapitono laipsnis.
Dalyvavo nepriklausomybės kovose: 1919 m. su bolševikais ir su bermontininkais, 1920 m. su lenkais.
1922 m. pakeltas į majorus.
1923 m. paskirtas III karo apygardos intendantu.
1925 m. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.
1926 m. mokėsi Prahos karo akademijoje, paskirtas kariuomenės tiekimo valdybos ūkio inspektoriumi.
1930 m. suteiktas pulkininko laipsnis.
1937 m. paties prašymu išėjo į atsargą.
1938-40 m. dirbo Ekonominės karių bendrovės direktoriumi Kaune.
Kilus Vokietijos-SSRS karui aktyviai dalyvavo sukilime, buvo Kauno gynybos vadas, LAF propagandos skyriaus viršininkas.
1944 m. už pogrindinę veiklą gestapo suimtas, tačiau po kelių mėnesių paleistas.
Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai vėl suimtas, bet po kelių savaičių tardymo paleistas.
1945 m. Skardupiuose su kitais įkūrė Tauro partizanų apygardą, paskirtas jos štabo politinio skyriaus viršininku, išrinktas įkurto Lietuvos išsilaisvinimo komiteto pirmininku. Tais pačiais metais suimtas Skardupių parapijos klebonijoje.
1946 m. nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties.
Kalėjo Karagandos ir kituose Kazachstano lageriuose.
1955 m. grįžo į Lietuvą.
1963 m. mirė, palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

Bibliografija, kiti darbai

1945 m. pradėjo leisti pirmąjį Suvalkijoje antisovietinį pogrindinį laikraštį „Girios balsas“.
1955 m. rašė atsiminimus (KGB atėmė).
Kūrė eilėraščius, kurių dalis išspausdinta „Laisvės kovų archyvo“ 2 t. (1991 m.)

Apdovanojimai, įamžinimas

II rūšies Vyties kryžiaus 3 laipsnio ordinas (1926 m.)
Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinas (1937 m.)
DLK Gedimino 3 laipsnio ordinas (1932 m.)
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1930 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
Šaulių žvaigždė (1937 m.)
Vyčio kryžiaus 2 laipsnio ordinas (1999 m., po mirties)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, t. 3, p. 247
3. Visuomeninė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 3, p. 670
4. Vilius Kavaliauskas. Pulkininkas Liudas Butkevičius. Vilnius, 2015 (leidinį rasite čia)
5. Fotografijų originalai saugomi Liudviko Butkevičiaus šeimos archyve ir Adomo Miliausko kolekcijoje