Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties metai
Juozas
Barkauskas
Karininkas
1913
Sasnava, Marijampolės r.
1892
1945
Juozas Barkauskas
Svarbūs biografijos faktai

1913 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
I pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje.
1917 m. baigė Čiugujevo karo mokyklą.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 2 pėstininkų pulko kuopos vado padėjėju. Vėliau perkeltas į Marijampolės batalioną ryšių komandos viršininku, po to – mokomosios komandos viršininku. Suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis. Performavus Marijampolės batalioną į 6 pėstininkų pulką, patvirtintas mokomosios komandos viršininku.
1919-1920 m. dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais.
1921 m. paskirtas 2 bataliono vadu, vėliau 3 kuopos vadu.
1923 m. suteiktas kapitono laipsnis.
1925 m. suteiktas majoro laipsnis.
1926 m. perkeltas į 3 pėstininkų pulką, paskirtas 1 bataliono vadu. Vėliau perkeltas į 1 pėstininkų pulką, paskirtas 3 bataliono vadu.
1927 m. perkeltas į Kariuomenės intendantūrą.
1929 m. paskirtas karininku ypatingiems reikalams.
1930 m. paskirtas Kariuomenės Intendantūros administracijos dalies viršininku, suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.
1931 m. pakeltas į pulkininkus ir pačiam prašant paleistas į atsargą.
Po tarnybos gyveno Marijampolės apskrityje. Atsargos pulkininkas apylinkėse pastatė pradžios mokyklą su gyvenamosiomis patalpomis mokytojams, pieno supirkimo punktą.
1944 m. buvo paskirtas Vietinės rinktinės komendantu Vilkaviškyje.
1944 m. pasitraukė į Vakarus.
1945 m. dingo be žinios kažkur Vokietijoje.

Apdovanojimai, įamžinimas

Vyčio kryžiaus 5 ir 4 laipsnio ordinai (1919 m., 1920 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928 m.)
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1940 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002, t. 2, p. 144
3. https://www.vle.lt/straipsnis/juozas-barkauskas
4. http://www.noriuzinoti.lt/lt/veidaknyge/41-karininkai/12-barkauskas-juozas