Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Juozas
Barauskas
Karininkas
1918
Skriaudžiai, Prienų r.
1897
Vilnius
1955
Juozas Barauskas
Svarbūs biografijos faktai

1918 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenės savanoriu.
1919 m. baigė karo mokyklą (I laida) bei karužo laipsniu paskirtas į Artilerijos pulką, vėliau paskirtas 4 baterijos jaunesniuoju karininku.
1922 m. paskirtas mokomosios komandos vyresniuoju karininku.
1923 m. suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis.
1925 m. perkeltas į Šarvuočių rinktinę, paskirtas eiti šarvuočio komendanto pareigas.
1926 m. perkeltas į Tankų batalioną 3 kuopos vyresniuoju karininku.
1927 m. perkeltas į Technikos pulką, paskirtas telegrafo-telefono mechaniku, vėliau perkeltas į Ryšių batalioną būrio vadu, po to perkeltas į 2 artilerijos pulką.
1930 m. paskirtas 3 baterijos vadu, suteiktas kapitono laipsnis.
1932 m. baigė ginklavimo karininkų kursus prie Ginklavimo valdybos.
1933 m. perkeltas į 4 artilerijos pulką bei paskirtas pulko artilerijos techniku.
1935 m. perkeltas į Ginklavimo valdybą.
1936 m. suteiktas majoro laipsnis.
Tarnybos kariuomenėje metu baigė VDU Teisės fakultetą.
1938 m. paskirtas Ginklavimo valdybos Studijų skyriaus ginklų inspekcijos ginklų tikrintoju bataliono vado teisėmis ir šias pareigas ėjo iki sovietų okupacijos.
1940 m. likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas Rusijos armijos 29 šaulių teritorinio korpuso 179 šaulių divizijos karo technikos tiekimo viršininku. Vėliau perkeltas į 184 šaulių divizijos štabą, po to į 179 šaulių divizijos štabą.
Mirė 1955 m. Vilniuje.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1928 m.)
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinas (1935 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002, t. 2, p. 141
3. https://www.versme.lt/sav_b.htm