Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Juozas
Jonikaitis
Gydytojas, pedagogas
1902
Pariebiai, Šakių r.
1885
Detroitas, JAV
1945
Juozas Jonaitis
Svarbūs biografijos faktai

1902 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Dirbo mokytoju Lietuvoje.
Spaudos draudimo laikais užsiėmė lietuvybės žadinimu, spaudos platinimu, mokė jaunimą lietuvių kalbos, istorijos ir agitavo prieš Rusų valdžią.
Įsitraukė į 1905 m. revoliucinį judėjimą. Bijodamas suėmimo, 1906 m. emigravo į JAV. Po trijų mėnesių grįžo į Lietuvą, tačiau 1907 m. vėl išvyko į JAV, kur ir pasiliko.
1916 m. baigė Lojolos (Čikaga) universiteto medicinos skyrių. Praktikavo Bostone, o nuo 1922 m. Detroite.
1918 m. buvo Lietuvos nepriklausomybės fondo narys.
Antrojo pasaulinio karo metu aktyviai dalyvavo Lietuvai vaduoti sąjungos darbuose, buvo vicepirmininkas ir Detroito skyriaus pirmininkas.

Bibliografija, kiti darbai

Dalyvavo daugelyje organizacijų, daug aukojo Lietuvos reikalams, šelpė moksleivius. Rėmė Pasaulio lietuvių kongreso veiklą, Lietuvos mokslo įstaigas, šaulius, Vilniaus fondą ir Lietuvos ginklų fondą, spaudą.
Rašė: „Tėvynėje“, „Vienybėje“, „Jaunojoje Lietuvoje“, „Medicinoje“ ir kitur.
Dariui ir Girėnui ruošiantis skristi per Atlantą, parėmė tą žygį, paaukodamas didele sumą pinigų ir tapdamas garbės rėmėju.

Apdovanojimai, įamžinimas

DLK Gedimino III laipsnio medalis.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 72
2. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis
3. https://www.aidai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=8219:is&catid=455:3-nr&Itemid=519
4. Dirva Nr. 23, 1938 m. (PDF)
5. https://www.limis.lt/valuables/e/48941776/169713549?searchId=67357541
6. Fotografijos originalas saugomas Kauno miesto muziejus archyve