Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Adomas
Jonavičius (Janavičius)
Karininkas
1915
Šventežeris, Lazdijų r.
1892
Justinava, Kėdainių r,
1972
Adomas Jonavičius
Svarbūs biografijos faktai

1915 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Prasidėjus I pasauliniam karui įstojo į Varšuvos universitetą, bet mobilizuotas į Rusijos kariuomenę ir pasiųstas į frontą. Dalyvavo I pasaulinio karo kautynėse su vokiečiais Lietuvoje ir Baltarusijoje.
1917 m. baigė Aleksejaus karo mokyklą Maskvoje, buvo suteiktas karininko laipsnis ir paskirtas 78 pėstininkų pulko būrio, vėliau kuopos vadu.
Dalyvavo kautynėse prie Riazanes, Saratovo ir Carycino.
1918 m. mobilizuotas į Rusijos armiją ir paskirtas inžinerinio bataliono būrio vadu. Kautynėse prie Caricyno buvo sunkiai sužeistas. Pasveikęs paskirtas į 52 artilerijos divizija.
1919 m. kovojo su lenkais Minsko fronte, vėliau Pietų fronte prieš gen. Vrangelį prie Kachovkos ir Perekopo.
1921 m. demobilizuotas ir Rusijos armijos.
1921 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas 7 pėstininkų pulko 1 kuopos jaunesniuoju karininku, suteiktas leitenanto laipsnis.
1923 m. pakeltas į vyresniuosius leitenantus.
1924 m. perkeltas į 2 artilerijos pulką haubicų baterijos jaunesniuoju karininku.
1926 m. pakeltas į kapitonus ir perkeltas į 4 bateriją vyresniuoju karininku.
1929 m. baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Artilerijos skyrių (II laida).
1931 m. baigė Aukštesniųjų karininkų kursus.
1933 m. pakeltas į majorus ir paskirtas II artilerijos grupės vadu.
1936 m. pakeltas į pulko vado padėjėjus.
1937 m. pakeltas į pulkininkus leitenantus.
1939 m. paskirtas 2 artilerijos pulko I grupės vadu ir pulko vado padėjėju.
1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas Raudonosios armijos 29 šaulių teritorinio korpuso 179 šaulių divizijos 619 haubicų artilerijos pulko vadu.
1941 m. išsiųstas į Dzeržinskio artilerijos akademiją Maskvoje pasitobulinti. Iš Maskvos išsiųstas į poligoną Gorochovetske, kur buvo suimtas ir išvežtas į Lamos lagerį Norillage, Krasnojarsko krašte.
1942 m. SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metus kalėti.
1944 m. perkeltas į Potmos lagerį Zubovo Polianos rajone Mordovijoje.
1945 m. perkeltas į Solikamsko lagerį Permės srityje.
1947 m. paleistas iš lagerio ir grįžo į Lietuvą.
Dirbo Pušyno kolūkyje apskaitininku, vėliau buhalteriu.
1972 m. mirė, palaidotas Kėdainių miesto kapinėse.

Apdovanojimai, įamžinimas

Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinas (1934 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
Šv. Georgijaus 4 laipsnio kryžius (iki 1918 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 72
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, t. 4, p. 84-85
3. https://www.limis.lt/valuables/e/805633/526693731?searchId=38373876