Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Jonas (Stasys)
Butkus
Karininkas, pedagogas
1912
Slabada, Raseinių r.
1892
Jonas Butkus
Svarbūs biografijos faktai

Pradinę mokyklą baigė Raseiniuose.
1912 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Nuo 1913-1916 m. dirbo mokytoju Petrakavo, vėliau Poltavos gubernijose.
I pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje.
1916 m. Maskvoje baigė Aleksandro karo mokyklą.
1920 m. baigė Aukštąją štabo mokyklą, buvo kuopos vadas.
1921 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 3 pėstininkų pulką jaunesniuoju karininku. Dalyvavo kovose su lenkais. Nustatytas vyresniojo leitenanto laipsnis.
1923 m. pakeltas į kapitonus.
1925 m. baigė Aukštųjų karo technikos kursų Elektromechanikos skyrių (I laida) bei perkeltas į Elektrotechnikos batalioną.
1926 m. vėl perkeltas į 3 pėstininkų pulką, vėliau – į karo aviacijos 3 eskadrilę.
1926 m. nuteistas kalėti 4 metus sunkiųjų darbų kalėjime, atimtas kapitono laipsnis, išmestas iš kariuomenės. 1933 m. grąžintos visos teisės.
1934-1935 m. dirbo Mažeikių pradinėje mokykloje Nr. 2 atskiroje patalpoje, įsikūrusioje rusų komplekte.
Nuo 1935 m. Metelių pradinės mokyklos mokytojas.
1939-1940 m. tarnavo pasienio policijoje. Vėliau vėl grįžo dirbti mokytojo darbą Marijampolėje.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2022, t. 2, p. 250
3. https://www.epaveldas.lt/preview?id=KRVA_66_2_8598
4. Dokumentas su fotografija saugomas Kauno regioniniam valstybės archyve
5. LCVA, f. 391, ap. 10, b. 2314