Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties metai
Jonas
Bliūdžius
Karininkas, pedagogas, politikas
1900
Bliūdžiai, Marijampolės r.
1880
1948
Jonas Bliūdžius
Svarbūs biografijos faktai

1900 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1901-1909 m. buvo pradžios mokyklos mokytojas.
1915 m. pradėjo karinę tarnybą Rusijos kariuomenės 55 pėstininkų batalione.
1916 m. baigė Aleksejaus karo mokyklą, praporščiko laipsniu paskirtas į Omsko karo apygardos 34 Sibiro šaulių atsargos pulką jaunesniuoju karininku. Vėliau tarnavo 35 atsargos brigados 132 pulke 3 kuopoje bei 449 pėstininkų pulko Charkove 3 kuopoje.
1917 m. buvo kulkosvaidžių komandos jaunesnysis karininkas, suteiktas paporučikio laipsnis.
1918 m. paskirtas Atskirojo lietuvių gurguolės bataliono transporto vadu.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Elektrotechnikos batalioną, vėliau – ūkio vedėju ir bataliono vado padėjėju. Nustatytas kapitono laipsnis.
1920 m. perkeltas į Inžinerijos skyrių.
1921 m. perkeltas į Technikos tiekimo dalį, paskirtas priėmimo komisijos pirmininku.
1921 m. atleistas iš tarnybos kaip buvęs Steigiamojo Seimo valstiečių liaudininkų bloko kandidatas ir nuo tos dienos perkeltas į Seimą.
1922 m. grįžo į tarnybą kariuomenėje ir paskirtas Šaulių sąjungos viršininko padėjėju.
1923 m. paskirtas Šaulių sąjungos viršininko antruoju padėjėju.
1925 m. suteiktas majoro laipsnis.
1927 m. perkeltas į Kariuomenės intendantūrą, paskirtas dirbtuvių viršininko žinion komandos viršininko teisėmis. Vėliau perkeltas į Karo technikos tiekimo skyrių centrinių sandėlių viršininku.
1929 m. dėl etatų mažinimo paleistas į pėstininkų specialybės karininkų atsargą.
1936 m. paleistas į dimisiją.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002, t. 2, p. 194
3. https://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7279&p_d=98150&p_k=1
4. Bliūdžius Jonas, Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais, Klaipėda, 1924, p. 10.
5. Bliūdžius Jonas, Lietuvių enciklopedija. Boston, 1954, t. 3, p. 75
6. Tamošaitis M., Bliūdžius Jonas, Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas, sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis. Vilnius, 2006, p. 103-104