Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Juozas
Jesaitis (Jasaitis)
Pedagogas, knygnešys, teisininkas
1898
Stanaičiai, Kauno r.
1880
Kaunas
1938
Juozas Jesaitis
Svarbūs biografijos faktai

Baigė Marijampolės gimnaziją.
1898 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1898 m. buvo paskirtas valdinės pradžios mokyklos mokytoju į Žečysą (Lenkija).
1899 m. Marijampolės žandarų valdybą gavo žinių, kad jis rašo korespondencijas lietuviškiems laikraščiams ir juos platina. Per kratą rasti laiškai bei kiti įkalčiai. 1899-1900 m. jam buvo paskirtas kardomasis areštas Marijampolėje, vėliau perkeltas į Kalvariją.
1901 m. caro paliepimu nubaustas 2 m. tremties. Apsigyveno Odesoje (Ukraina), eksternu baigė gimnaziją.
Studijuodamas Varšuvos universiteto Teisės fakultete priklausė lietuvių studentų rateliui prie Varšuvos lietuvių draugijos.
1905 m. sušaukus Vilniaus Didįjį Seimą, buvo jo sekretorius. Rūpinosi Seimo nutarimų vykdymu Garliavos ir Veiverių valsčiuose.
Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje.
1908 m. baigė Varšuvos universiteto Teisės fakultetą.
Nepriklausomybės metais aktyviai dalyvavo Lietuvos ūkio kūrime.
Dirbo direktoriumi Vilniaus P. Vileišio žemės ūkio mašinų fabrike Vilkijoje.
Ežerėlyje įkūrė durpių gamybos įmonę.
Nuo 1927 m. buvo Kauno notaras.

Bibliografija, kiti darbai

Mokydamasis Veiverių mokytojų seminarijoje kartu su kitais moksleiviais M. Vasiliausku, P. Garmumi, A. Šlekiu, B. Kaunu, J. Bagdonu, A. P. Bridicku įkūrė slaptą „Lietuvių tarnų draugiją“, kuri turėjo tikslą rinkti tautosaką, sukaupti lietuviškų knygų bibliotekėlę, platinti lietuvių spaudą, kelti nacionalinę savimonę. Draugija Veiveriais neapsiribojo, nes jos nariai savo veiklos nenutraukė ir tapę mokytojais. Pradėjus mokytojauti Lenkijoje, knygas iš gimtinės atsiųsdavo tėvas Jurgis Jesaitis.
Rašė į „Vilniaus žinias“, „Viltį“.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 72
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 185
3. https://www.epaveldas.lt/preview?id=KRVA_66_12_2732
4. https://www.xxiamzius.lt/numeriai/2016/09/16/atmi_01.html
5. Danutė Lisauskaitė. Knyga, spauda ir kultūra Kauno rajone. Kaunas: Adaksita, 2005, p. 37
6. Dokumentas su fotografija saugomas Kauno regioniniam valstybės archyve