Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Pranas Albertas
Bridickas
Pedagogas, knygnešys
1898
Užupiai, Vilkaviškio r.
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1896 m. mokydamasis Veiverių mokytojų seminarijoje kartu su bendramoksliais įkūrė ,,Lietuvos tarnų“ draugiją, buvo vienas aktyviausių jos narių. Rūpinosi lietuviškos spaudos įsigijimu ir platinimu. Po atostogų iš pasienyje buvusios tėviškės atveždavo visą maišą spaudos. Dažniausiai gaudavo ir platindavo „Varpą“, „Ūkininką“ ir „Tėvynės sargą“. Rašė korespondencijas į lietuvišką spaudą. Draugija Veiveriais neapsiribojo, jos nariai savo veiklos nenutraukė ir tapę mokytojais.
1898 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1899 m. žandarai susekė ,,Lietuvos tarnų draugiją“. Kratė ir Bridicko butą Žečycoje (Lenkija), kurioje jis mokytojavo pradžios mokykloje. Rado lietuviškų knygą ir laiškų, rašytų kolegoms, juodraščių, kuriuose rūpinamasi draugijos plėtimu Veiveriuose, lietuvybės stiprinimu ir lietuviškos spaudos platinimu. Žandarai išsiaiškino, kad Bridickas kartu su J. Jesaičiu buvo pagrindiniai lietuviškos spaudos tiekėjai draugijai.
Prasidėjus tardymams 1899 m. pabėgo į JAV.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 78
3. https://www.vilkaviskis.rvb.lt/images/pdf/krastotyra/vilkaviskio_krasto_knygnesiai.pdf
4. https://www.manokrastas.lt/lietuviu-kalba-padeje-saugoti-vilkaviskio-krasto-knygnesiai